usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Najważniejsze organizacje branżowe

Specjaliści z zakresu użyteczności i dostępności serwisów internetowych oraz dziedzin pokrewnych utworzyli szereg organizacji i społeczności, stawiając sobie za cel wspólne rozwijanie sieci Web oraz nauk z nią związanych. Praktycznym efektem ich działalności jest tworzenie standardów branżowych, które stają się w wielu przypadkach autorytatywnymi wytycznymi zarówno dla twórców serwisów internetowych, jak i rządów państw, zmierzających do uregulowania prawnego tego obszaru. Dzięki temu wpływ niżej wymienionych organizacji na rozwój całej branży jest nieoceniony.

 • W3C – World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/Consortium/)

Pośród instytucji zajmujących się tematyką użyteczności i dostępności serwisów internetowych najważniejszą rolę pełni Konsorcjum W3C. Jest to międzynarodowa społeczność w której organizacje członkowskie, stali pracownicy oraz osoby publiczne współpracują nad tworzeniem standardów sieci Web. Deklarowaną misją jest „prowadzenie sieci WWW do osiągnięcia jej pełnego potencjału”.

Autorytet tej organizacji opiera się między innymi na osobie jej założyciela i przewodniczącego, którym jest Sir Tim Berners-Lee, powszechnie uznawany za wynalazcę sieci World Wide Web. Nieco symbolicznie ponadnarodowy charakter działalności konsorcjum obrazuje również umieszczenie jego kwater głównych w trzech współpracujących instytucjach na różnych krańcach kuli ziemskiej – Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Stanach Zjednoczonych, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) we Francji oraz na Uniwersytecie Keio w Japonii.

Z punktu widzenia niniejszej pracy, najważniejsze są działania organizacji W3C związane z inicjatywą WAI (The Web Accessibility Initiative). Jest to cieszące się wielkim autorytetem przedsięwzięcie którego misją jest czynienie sieci dostępną dla osób niepełnosprawnych. Najszersze zastosowanie znalazły publikowane przez tą inicjatywę dokumenty Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) oraz Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG). Wytyczne publikowane przez tą agendę stają się często wzorem lub wręcz punktem odniesienia dla legislacji państwowej związanej z tą tematyką. Przykładem może być rekomendacja Unii Europejskiej przestrzegania przez państwa członkowskie wytycznych WCAG publikowanych przez WAI.

 • UPA – Usability Professionals’ Association (http://www.upassoc.org/)

Jest to stowarzyszenie profesjonalistów z dziedziny badania, projektowania i oceny szeroko pojętego doświadczenia użytkownika. Istnieje od roku 1991 będąc otwartą platformą dla ekspertów z tej branży. Stowarzyszenie organizuje coroczną, międzynarodową konferencję, a efekty swojej działalności publikuje w „Journal of Usability Studies” oraz za pośrednictwem „User Experience Magazine”. Zadaniami jakie stawia przed sobą UPA są:

  • Stać się autorytatywnym źródłem wiedzy o użyteczności, projektowaniu zorientowanym na użytkownika oraz doświadczeniu użytkownika.
  • Ułatwiać profesjonalny rozwój i edukację w tych obszarach.
  • Promować znaczenie doświadczenia użytkownika dla praktycznej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
  • Sprzyjać dalszemu rozwojowi stowarzyszenia, poprzez współdzielenie wiedzy i networking.
 • STC Usability and User Experience Community (www.stcsig.org /usability)

Jest to międzynarodowa społeczność zajmująca się tematyką użyteczności i doświadczenia użytkownika, zgromadzona wokół organizacji Society for Technical Communication (STC). Wcześniej znana była pod nazwą STC Usability Scpecial Interest Group (SIG).

Społeczność jest platformą współpracy i wymiany wiedzy i doświadczeń z omawianej tematyki, między specjalistami z tej branży oraz osobami chcącymi poszerzyć swoje kompetencje w tym obszarze.

 • IxDA Interaction Design Association (www.ixda.org)

IxDA to globalna społeczność zrzeszająca osoby zainteresowane tematyką projektowania interakcji. Jej cele zbliżone są do innych podobnych organizacji, skupiają się więc na ułatwianiu współpracy i wymiany wiedzy między członkami społeczności.

W Polsce działania tej społeczności realizowane są między innymi przez oddział lokalny IxDA Poznań.

Jest to stowarzyszenie profesjonalistów branży sieci Web, którego szeroki obszar zainteresowań obejmuje również tematykę dostępności i użyteczności serwisów internetowych.

 • IAI – Information Architecture Institute (iainstitute.org)

Globalna organizacja IAI zajmuje się wspieraniem osób i organizacji specjalizujących się w tematyce projektowania i budowy „współdzielonych środowisk informacyjnych” – do grupy tej zaliczane są m.in. serwisy internetowe i intranetowe, społeczności internetowe i inne oprogramowanie. Organizacja deklaruje, że jednym z głównych obszarów jej zainteresowań jest nauka i sztuka architektury serwisów internetowych, w celu wspierania ich użyteczności i „przeszukiwalności” (ang. Findability)

 • Autorytety

W branży użyteczności i dostępności (oraz pokrewnych) szczególne miejsce zajmują również indywidualne autorytety, które swoją pozycję uzyskały dzięki swojemu wkładowi w rozwój tego obszaru nauki.

Pośród osób potocznie określanych mianem „Guru” tematyki doświadczenia użytkownika, wymienia się takie nazwiska jak Jakob Nielsen, Steve Krug, Jared Spool, Donald Norman, Jeffrey Veen, Jesse James Garrett, Louis Rosenfeld, Jenifer Tidwell, Seth Godin, Bryan i Jeffrey Eisenberg.

 Zob. Web Accessibility Initiative (WAI), http://www.w3.org/WAI/, [02.08.2010].

 Zob. Web Accessibility Initiative, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Accessibility_Initiative, [02.08.2010].

 Zob. About UPA, Usability Professionals Association, http://www.upassoc.org/about_upa/index.html, [02.08.2010].

 Zob. About the Community, Usability and User Experience Community, http://www.stcsig.org/usability/about/index.html, [02.08.2010].

 Zob. IxDA Mission, Interaction Design Association, http://www.ixda.org/about/ixda-mission, [02.08.2010].

 Zob. IxDA Poznan, http://www.ixdapoznan.pl/, [02.08.2010].

 Zob. About, Web Industry Professionals Association, http://wipa.org.au/about/, [02.08.2010].

 Zob. About, Information Architecture Institute, http://iainstitute.org/en/about/our_mission.php, [02.08.2010].

 Zob. L. Gregoriadis, Revealed: world’s top 10 user experience gurus, Econsultancy.com, 13.07.2007, http://econsultancy.com/blog/1502-revealed-world-s-top-10-user-experience-gurus, [02.08.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Regulacje prawne »