usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Doświadczenie użytkownika

Strona internetowa powinna ułatwiać i stymulować wydajne i efektywne interakcje człowieka z komputerem. Wszędzie gdzie to możliwe, należy minimalizować obciążenie użytkownika, eliminując wszelkie zadania które mogą być zrealizowane przez komputer i pozwalając użytkownikowi skupić się na zadaniach które faktycznie wymagają „przetwarzania” przez człowieka. Biorąc pod uwagę ograniczenia pamięci krótko- i długotrwałej, nie należy wymagać od użytkownika zapamiętywania różnych informacji podczas przemieszczania się między różnymi podstronami serwisu. Nie należy także nigdy wymagać od użytkownika realizowania kilku zadań jednocześnie.

Niewskazane jest zmuszanie użytkownika do zbyt długiego oczekiwania. Czas pobierania strony internetowej powinien zostać ograniczony tak bardzo, jak to możliwe. Jeżeli konieczne jest dłuższe oczekiwanie na pobranie określonych elementów lub wykonanie operacji, użytkownik powinien zostać poinformowany o tym w czytelny sposób, na przykład poprzez tzw. pasek postępu. Należy także wstępnie ostrzegać użytkowników o długim czasie pobierania zasobów oraz o istniejących ograniczeniach czasowych.1 Wśród zaleceń z tym związanych „pokutuje” jeszcze tzw. „reguła dwóch sekund”. Jest to ogólna zasada mówiąca, iż użytkownik nie powinien czekać na reakcję systemu na jego działania dłużej niż dwie sekundy. Nie istnieją badania potwierdzające zasadność wyboru miary „dwóch sekund”, możemy śmiało przyjąć iż zalecenie to uznawane było za „racjonalną” miarę w przeszłości, jednak wraz z rozwojem technologicznym i wzrostem szybkości łącz internetowych, nawet dwie sekundy mogą zostać uznane przez użytkownika za nadmiernie długi czas oczekiwania. Stąd regułę tę należy uogólnić jedynie do zasady, iż skrócenie czasu oczekiwania użytkownika na reakcję systemu wpływa pozytywnie na użyteczność tego systemu.2

Wszelkie treści na stronie internetowej powinny być dostarczane użytkownikom w formie pozwalającej na bezpośrednie z nich skorzystanie, bez konieczności konwersji, tłumaczenia, przeliczenia, czy też skorzystania z innej zewnętrznej pomocy. Zaleca się umożliwienie łatwego pobrania, a także wydrukowania treści w odpowiednim i dogodnym formacie.

Wreszcie należy zadbać o odpowiednie wsparcie dla użytkownika w postaci pomocy czy dokumentacji, wyrażonej w zrozumiałym dla niego języku.

1 Zob. Research-Based Web Design & Usability Guidelines, Usability.gov, http://usability.gov/guidelines/guidelines_book.pdf, s. 14 – 16, [24.08.2010].

2 Zob. V. Friedman, 30 Usability Issues To Be Aware Of, Smashing Magazine, 09.10.2007, http://www.smashingmagazine.com/2007/10/09/30-usability-issues-to-be-aware-of/, [24.08.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Rozmieszczenie elementów na stronie »