usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Elementy interfejsu użytkownika

W celu interakcji z serwisem internetowym, użytkownicy korzystają z takich elementów interfejsu użytkownika jak przyciski, pola jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru typu radio i checkbox, rozwijane listy wyboru, pola tekstowe (umożliwiające wprowadzanie tekstu) i inne. Elementy te powinny mieć standardowy, łatwo rozpoznawalny wygląd, najlepiej domyślny dla danej przeglądarki internetowej. Zaleca się nadawanie im opisowych etykiet, na przykład etykieta przycisku powinna jednoznacznie opisywać jaka akcja zostanie wykonana po jego naciśnięciu, a etykieta pola tekstowego mówić jakie dane powinny zostać do niego wprowadzone.

Należy zdążać do minimalizacji ilości danych, które wprowadzić musi użytkownik. Nigdy nie należy wymagać od użytkownika wprowadzania tych samych informacji dwukrotnie. W tym celu zaleca się również wyraźne odróżnienie wymaganych i opcjonalnych pól wprowadzania danych. Tam gdzie to możliwe, należy wyświetlać domyślne wartości wprowadzone do danego pola, opcje wyboru z listy itp.

W przypadku rozbudowanych formularzy wypełnianych przez użytkownika, kursor powinien samoczynnie znaleźć się w pierwszym polu wprowadzania danych po wejściu na stronę internetową, a poruszanie się między kolejnymi polami powinno być możliwe przy wykorzystaniu przycisku tabulatora.

Do najlepszych praktyk należy automatyczna weryfikacja danych wprowadzanych przez użytkownika, w celu identyfikacji możliwych błędów. Przykładem może być automatyczne sprawdzenie czy format danych wprowadzony w polu dla adresu email jest właściwy dla składni tego elementu. Serwis powinien także sugerować sposób naprawy błędu, w przypadku jego wykrycia.

Przejdź do następnego rozdziału: Zgrabna degradacja »