usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Spośród wszystkich wytycznych projektowania użytecznych serwisów WWW, najważniejsze jest podporządkowanie się zasadom „projektowania zorientowanego na użytkownika” (ang. User centered design – UCD). Jest to filozofia i metodologia projektowania zgodnie z którą przyszli użytkownicy produktu zostają zaangażowani w proces projektowania, celem jak najlepszego rozpoznania i zaspokojenia ich potrzeb i ograniczeń, oraz realizacji ich celów.1 W praktyce oznacza to iż każdy etap tworzenia produktu powinien przebiegać przy udziale użytkowników, poczynając od szeroko pojętych wywiadów w początkowej fazie, aż po testy z użytkownikami w końcowej fazie.

Nie cele biznesowe, funkcjonalności czy możliwości technologiczne, ale potrzeby, zainteresowania i zachowania użytkownika stanowią więc podstawę dla struktury, hierarchii informacji i nawigacji serwisu WWW. Zatem zamiast oczekiwać od użytkowników dostosowania się do sposobu funkcjonowania serwisu, sam serwis dostosowywany jest do użytkowników.

Efektem zastosowania metodologii projektowania zorientowanego na użytkownika jest otrzymanie serwisu bardziej wydajnego, zadowalającego i przyjaznego użytkownikowi, co w efekcie wspiera cele biznesowe jak lojalność klientów.2

Najlepszą metodologią projektowania serwisów internetowych, której skuteczny wpływ na poprawę użyteczności daje się faktycznie wykazać naukowo jest stosowanie podejścia iteratywnego. Polega ono na powtarzającym się cyklu projektowania, testowania z użytkownikami, wprowadzania poprawek, ponownego testowania itd., aż do uzyskania zadowalającego stopnia użyteczności serwisu internetowego.3 Stosowanie podejścia iteratywnego, w które zaangażowani są reprezentatywni użytkownicy jest kluczem do sukcesu w drodze do maksymalizacji satysfakcji użytkowników z korzystania z serwisu WWW.

1 Zob. User-centered design, Usability First, http://www.usabilityfirst.com/glossary/ucd/, [24.08.2010].

2 Zob. Introduction to User-Centered Design, Usability First, http://www.usabilityfirst.com/about-usability/introduction-to-user-centered-design/, [24.08.2010].

3 Zob. B. Bailey, The Value of Iterative Design, Usability.gov, 07.2005, http://www.usability.gov/articles/newsletter/pubs/072005news.html, [24.08.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Doświadczenie użytkownika »